38ceb923-cac
banner3
banner2
banner1
001
002
003
Deri öndürmekde 30 ýyllyk tejribe

30

Deri öndürmekde 30 ýyllyk tejribe

Tehniki gözleg işgärleriniň 30% + paýy

30%+

Tehniki gözleg işgärleriniň 30% + paýy

Zawodyň kuwwaty 50000 tonna

50000+

Zawodyň kuwwaty 50000 tonna

200+ deri himiki önümleri

200+

200+ deri himiki önümleri

Gowy durmuşy baglanyşdyrýan materiallar

Müşderilere ähli taraplaýyn ýokary hilli hyzmatlar beriň we müşderiler üçin baha döretmegi dowam etdiriň

Has täsirli, deri öndürýän çözgütler.

Karar deri pudagynda ygtybarly hyzmatdaş bolmak isleýär.Deri ýasamak çözgüdi has täsirli bolsun!Hyzmatlara gönükdirilen önümçilik kärhananyň ýerleşişi hökmünde, karar deri önümçilik pudagynyň isleglerini yzygiderli kanagatlandyrýan ekologiýa taýdan arassa we işleýän deri himiki serişdelerini işe girizýär;müşderilere şahsylaşdyrylan deri ulgamynyň çözgütlerini ulanmaga kömek edýär;Müşderilere çig mal satyn almakdan, önümi öwrenmekden we işläp düzmekden, synagdan geçirmekden we ulanmakdan ähli ugurlarda ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär we müşderiler üçin üznüksiz baha döredýär.

Has giňişleýin görüň

Kärhana
görüş

Müşderilere ähli taraplaýyn ýokary hilli hyzmatlar beriň we müşderiler üçin baha döretmegi dowam etdiriň.

Görüş

Deri pudagynda ygtybarly hyzmatdaş boluň

Wezipe

Has täsirli, deri öndürýän çözgütler.

Saparymy goşuň
Administratiw-sebit- (5)

Daşky gurşawy goramak

Greenaşyl we Durnukly

Karar hemişe daşky gurşawy goramak we durnukly ösüş düşünjesine eýerdi, kärhananyň ösüşinde ýaşyl reňklenmegi we sazlaşykly ösüşi, tebigat bilen sazlaşygy nygtady we saglyga, howpsuzlyga we daşky gurşawa üns berdi.2013-nji ýylda Karar jogapkärli ideg borçnamasyna gol çekdi we Jogapkärçilikli Care® agzasy boldy.2020-nji ýylda Karar, önümiň ilkinji toplumyna ZDHC kepilnamasyny tamamlady, bu kararyň pudagyň durnukly ösüşine we ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa önümler bilen üpjün etmegiň ýaşyl ösüş düşünjesini görkezýär.

Daşky gurşawy goramak materiallary
Deri senagaty üçin köp dürli önüm öndürýäris, bu bolsa ýokary hilli we dowamly önümler berip, deri öndürmek prosesiniň her ädiminde çözgüt hödürleýäris.

ussatlyk

Beamhouse şöhle

Beamhouse

Beamhouse

Aşgarma prosesiniň başlangyç döwründe siňdiriji serişdeler, peseldiji serişdeler, çäklendiriji serişdeler, delimasiýa serişdeleri, batareýalar, duzlaýjy serişdeler, aşgarlaýjy kömekçi we aşgarlaýjy maddalar ýaly önümleri döredýäris.Bu önümleri ösdürmekde önümlerimiziň netijeliligine, howpsuzlygyna we biodegrasiýa derejesine ünsi jemleýäris.

Has giňişleýin gör
Yzyna gaýtadan işlemek

Yzyna

Yzyna

Biz aşgarlaýjy we gaýtadan işleýän önümleriň giň toplumyny hödürleýäris.Derini gözellik, köp taraplylyk we ajaýyp fiziki häsiýet bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Bu aralykda, himiki gurluşyň innowasion dizaýnynda we ZDHC standartlaryna ýetmekde uly synanyşyk etdik.

Has giňişleýin gör
Fatliquor ýagly içgiler

Fatliquor

Fatliquor

Derini doly we ýumşaklyk bilen üpjün edip, ajaýyp öndürijiligi, süýümlere ýaglaýyş häsiýeti bolan ýagly seriýaly önümleriň köp görnüşini öndürýäris.Önümlerimiz, gabygyň we taýýar deriniň garramagyny üpjün etmek üçin durnuklylyga we garrylyk häsiýetine ünsi jemleýär.Şeýle hem, ýagy azaltmak üçin deri bilen ýagyň berkitme ukybyny ýokarlandyrmakda köp tagalla etdik.

Has giňişleýin gör
Tamamlamak gutarmak

Tamamlamak

Tamamlamak

Qualityokary hilli deri öndürmek üçin timarlaýyş prosesi üçin her dürli önüm hödürleýäris, “Kararyň” gutarnykly önümleri tebigy deriniň dokumasyny we gabykdaky zyýany bejermek we bezemek bilen meşgullanýar.Önümlerimiziň diapazony akril rezin, poliuretan rezin, ykjam rezin, poliuretan ýokarky örtük serişdesi, doldurgyç, ýag mumy, stukko, kömekçi enjamlar, üýtgediji, suw boýagy, boýag pastasy we ş.m.

Has giňişleýin gör
ösdür_bg

Innowasiýa -
itergi berýän ösüş

Karar berilýär
durnukly ösüşi
deri himiki.

Ekologiýa taýdan arassa önümleri we amaly önümleri ösdürmäge we ulanmaga ünsi jemlemek.Karar öz tehnologiki innowasiýa mümkinçiliklerini berkitmekden başga-da, uniwersitetler we ylmy gözleg institutlary bilen ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlygy amala aşyrmak, çeşmeleriň paýlanyşyny optimallaşdyrmak we gözleg we innowasiýa mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin platforma gurdy.

Innowasiýa esasly ösüş

ZDHCZDHC

ZDHC howply himiki maddalaryň nol zyňylmagyny aňladýar

2020-nji ýylda Karar, önümiň ilkinji toplumyna ZDHC kepilnamasyny tamamlady, bu kararyň pudagyň durnukly ösüşine we ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa önümler bilen üpjün etmegiň ýaşyl ösüş düşünjesini görkezýär.

artykmaçlyk

Önümiň görkezilmegi

artykmaçlyk

'Formaldegidsiz' dünýä |Teklip ...

Aşgarlama döwründe öndürilen mugt formaldegidiň täsiri, zawod kärhanalary we müşderiler tarapyndan on ýyldan gowrak ozal agzalyp geçilýär.Şeýle-de bolsa, diňe soňky ýyllarda bu mesele tannikler tarapyndan çynlakaý kabul edildi.

Uly we kiçi zawodlar üçin ünsi erkin formaldegidiň mazmunyny barlamaga gönükdirildi.Käbir zawodlar, önümleriniň standartlara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin täze öndürilen deri önümleriniň her toparyny barlar.

Deri pudagynda işleýänleriň köpüsi üçin deride erkin formaldegidiň mukdaryny nädip peseltmelidigi barada düşünje has aýdyň boldy --—

Has giňişleýin görüň
artykmaçlyk

Misalňyş düşünjelerden gaça durmak üçin gollanma |Hünärmenleriň karary ...

Surfaktantlar çylşyrymly ulgam, bularyň hemmesine surfaktantlar diýilip bilinse-de, olaryň ulanylyşy we ulanylyşy düýbünden başgaça bolup biler.Mysal üçin, aşgarlamak prosesinde sýrfaktantlar aralaşýan serişde, tekizleýji serişde, yza çyglamak, peselmek, ýag çalmak, gaýtadan işlemek, emulsiýa etmek ýa-da akartmak önümleri hökmünde ulanylyp bilner.

Şeýle-de bolsa, iki surfaktant birmeňzeş ýa-da şuňa meňzeş täsir edeninde, käbir bulaşyklyklar bolup biler.

Siňdiriji serişde we peseldiji serişde, siňdiriş prosesinde köplenç ulanylýan iki görnüşli surfaktant önümidir.Surfaktantlaryň belli bir derejede ýuwmak we çyglamak ukyby sebäpli käbir zawodlar ony ýuwmak we siňdirmek üçin ulanardylar.Şeýle-de bolsa, ýöriteleşdirilen ion siňdiriji serişdäni ulanmak aslynda zerur we çalşyp bolmaýar.

Has giňişleýin görüň
artykmaçlyk

Kararyň deslapky aşgarlyk netijeliligi-deňagramlylyk ulgamy |Kararyň saýlanmagy ...

Ajaýyp toparyň asuda hyzmatdaşlygy netijeli iş getirip biler, deri aşgarlamak bilen deňdir.Specialöriteleşdirilen we ýöriteleşdirilen önümler toplumy aşgarlamak işini ýeňilleşdirip we islenýän netijeleri berip biler.

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, şöhle amallary wagtynda çäklendirmek iň möhüm prosesdir.Bu ýagdaýda netijeliligi, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün edip biljek kombinirlenen önümler, şöhle amallarynda iň amatly usul bolar.——

Has giňişleýin görüň
artykmaçlyk

Ultra öndürijiligi we 'Üýtgeşik' molekulasy bilen polimer aşgarlaýjy ...

polimer önüminiň molekulýar agramy
Deri himiýasynda polimer önümlerini ara alyp maslahatlaşmakda iň alada goýýan soraglaryň biri, howa önüminiň mikro ýa-da makro-molekula önümidir.
Sebäbi polimer önümleriniň arasynda molekulýar agram (has takygy, ortaça molekulýar agram. Polimer önüminde mikro we makro-molekula komponentleri bar, şonuň üçin molekulýar agram barada aýdylanda, adatça ortaça molekulýar agramy aňladýar.) önümiň häsiýetleriniň esasy esaslary, önümiň doldurylmagyna, aralaşýan emlägine, şeýle hem deriniň ýumşak we ýumşak tutawajyna täsir edip biler.

Elbetde, polimer önüminiň soňky emlägi polimerizasiýa, zynjyryň uzynlygy, himiki gurluşy, işleýşi, gidrofil toparlary we ş.m. ýaly dürli faktorlar bilen baglanyşyklydyr. Molekulýar agramy önümiň emläginiň ýeke-täk salgylanmasy hasaplap bolmaz.
Bazardaky polimer gaýtadan işleýän serişdeleriň köpüsiniň molekulýar agramy 20000-den 100000 g / mol töweregi, bu aralykda molekulýar agramly önümleriň häsiýetleri has deňagramly häsiýeti görkezýär.

Şeýle-de bolsa, “Karar” önümleriniň ikisiniň molekulýar agramy ters aralykda bu aralykdan daşarda.

Has giňişleýin görüň
artykmaçlyk

Ajaýyp ýagtylyk tizligi |Kararyň sintanyň iň amatly maslahaty ...

Durmuşymyzda elmydama her gezek pikir edenimizde ýylgyrýan käbir nusgawy eserler bar.Aýakgap şkafyňyzdaky gaty rahat ak deri aýakgaplary ýaly.
Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen halaýan aýakgaplaryňyzyň indi ak we ýalpyldawuk bolmajakdygyny we kem-kemden köne we sary boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaýar.
Indi ak deriniň sarylmagynyň aňyrsynda nämeleriň bardygyny bileliň --—

1911-nji ýylda doktor Stiasny ösümlik tanininiň ornuny tutup biljek täze sintetiki tanini döretdi.Ösümlik taninleri bilen deňeşdirilende, sintetiki tanin öndürmek aňsat, aşgarlaýyş häsiýetine, açyk reňkine we oňat geçişine eýe.Şeýlelik bilen, ýüz ýyllyk ösüş döwründe aşgarlaýyş pudagynda möhüm orny eýeledi.Döwrebap aşgarlaýyş tehnologiýasynda, sintetiki taniniň bu görnüşi makalalaryň hemmesinde diýen ýaly ulanylýar.

Dürli gurluşy we ulanylyşy sebäpli köplenç sintetiki tanin, fenolik tanin, sulfan tanin, dargadyjy tanin we ş.m. diýilýär. Bu taninleriň umumylygy, monomeriniň adatça fenolik himiki gurluşdan bolmagydyr.

Has giňişleýin görüň
artykmaçlyk

Ajaýyp töhmet atmak, amatly tutawajy saklamak | Karar '...

Köpükler näme?
Rainlemgoşaryň üstünde ýüzýän jadylar;
Olar ýakyn adamymyzyň saçyna özüne çekiji öwüşgin;
Delfin çuň gök okeana çümüp giden yzlarydyr…

Tanerler üçin köpükler, işleýän suwuklygyň sýrfaktant bölekleriniň içindäki howany gurşap alýan we gaz bilen suwuklygyň garyndysyny emele getirýän mehaniki bejergilerden (deprekleriň ýa-da pürsleriň üsti bilen) ýüze çykýar.
Çygly gutarmak prosesinde köpükler gutulgysyzdyr.Sebäbi çygly gutarnykly prosesde, esasanam gaýtadan dikeldiş tapgyry , suw, surfaktantlar we mehaniki bejergiler köpükleriň döremeginiň üç esasy faktorydyr, emma bu üç faktor tutuş prosesde diýen ýaly bar.

Üç faktoryň arasynda sýrfaktant aşgarlamak döwründe ulanylýan möhüm materiallardan biridir.Gabygyň birmeňzeş we durnukly çyglanmagy we himiki maddalaryň gabyga aralaşmagy bularyň hemmesine baglydyr.Şeýle-de bolsa, ep-esli mukdarda köpük problemalaryna sebäp bolup biler.Artyk köpük aşgarlamak işiniň dowam etmegi üçin kynçylyk döredip biler.Mysal üçin, himiki maddalaryň hatda aralaşmagyna, siňmegine, kesgitlenmegine täsir edip biler.

Has giňişleýin görüň